Artikel 75

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een Europese octrooiaanvrage kan worden ingediend:
a) bij het Europees Octrooibureau, of
b) indien de wetgeving van een Verdragsluitende Staat zulks toestaat, en met inachtneming van artikel 76, eerste lid, bij de centrale dienst voor de industriële eigendom of bij een andere bevoegde instantie van die Staat. Elke op zodanige wijze ingediende aanvrage heeft dezelfde werking als wanneer zij op dezelfde datum was ingediend bij het Europees Octrooibureau.

2. Het eerste lid verhindert niet de toepassing van wettelijke bepalingen of voorschriften die in Verdragsluitende Staten:
a) gelden voor uitvindingen die, in verband met hun aard, niet zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde instanties van de betrokken Staat naar het buitenland mogen worden gezonden, of
b) voorschrijven dat elke aanvrage eerst ingediend dient te worden bij een nationale instantie, dan wel de rechtstreekse indiening bij een andere instantie afhankelijk stellen van voorafgaande toestemming.