Artikel 97

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Indien de onderzoeksafdeling van oordeel is dat de Europese octrooiaanvrage en de uitvinding waarop zij betrekking heeft voldoen, aan de vereisten van dit Verdrag, beslist zij tot verlening van het Europees octrooi, mits aan de voorwaarden vastgesteld in het Uitvoeringsreglement wordt voldaan.

 

2. Indien de onderzoeksafdeling van oordeel is dat de Europese octrooiaanvrage of de uitvinding waarop zij betrekking heeft, niet voldoet aan de vereisten van dit Verdrag, wijst zij de aanvrage af, tenzij in dit Verdrag hiervoor andere rechtsgevolgen zijn voorzien.

 

3. De beslissing tot verlening van het Europees octrooi wordt van kracht op de datum waarop de vermelding van de verlening wordt gepubliceerd in het Europees Octrooiblad.