Artikel 172

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag kan worden herzien door een Conferentie van de Verdragsluitende Staten.

2. De Conferentie wordt voorbereid en bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. De Conferentie kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste drie vierde van de Verdragsluitende Staten daar zijn vertegenwoordigd. Om aangenomen te worden dient de herziene tekst van het Verdrag te worden goedgekeurd door drie vierde van de Verdragsluitende Staten die vertegenwoordigd zijn tijdens de Conferentie en die een stem uitbrengen. Onthouding geldt niet als stem.

3. De herziene tekst van het Verdrag treedt in werking na de nederlegging van de akten van bekrachtiging of van toetreding door een door de Conferentie vastgesteld aantal Staten en op de door de Conferentie vastgestelde datum.

4. De Staten die op de datum van inwerkingtreding van het herziene Verdrag dit niet hebben bekrachtigd of hiertoe niet zijn toegetreden, houden met ingang van die datum op partij te zijn bij dit Verdrag.