Artikel 173

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elk geschil tussen Verdragsluitende Staten betreffende de uitleg of de toepassing van dit Verdrag dat niet door onderhandelingen wordt beslecht, wordt op verzoek van een van de betrokken Staten voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die zal trachten deze Staten tot overeenstemming te brengen.

2. Indien binnen zes maanden na de datum waarop het geschil aan de Raad van Bestuur is voorgelegd geen overeenstemming is bereikt, kan elk van de betrokken Staten het geschil aanhangig maken bij het Internationale Hof van Justitie dat een voor de betrokken partijen bindende beslissing zal nemen.