Artikel 175

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Wanneer een Staat ophoudt partij te zijn bij dit Verdrag ingevolge artikel 172, vierde lid, of artikel 174, worden de op grond van dit Verdrag inmiddels verworven rechten niet aangetast.

2. De Europese octrooiaanvragen die op het tijdstip waarop een aangewezen Staat ophoudt Partij te zijn bij het Verdrag aanhangig zijn, worden ten aanzien van die Staat door het Europees Octrooibureau verder behandeld alsof het Verdrag, zoals dat na die datum van kracht is, voor die Staat van toepassing zou zijn.

3. Het tweede lid is van toepassing op de Europese octrooien ten aanzien waarvan op de in het tweede lid bedoelde datum een oppositie aanhangig is of de termijn voor oppositie niet is verstreken.

4. Dit artikel laat onverlet het recht dat een Staat die niet langer partij is bij dit Verdrag, heeft om op de Europese octrooien de bepalingen toe te passen van de tekst van het Verdrag waarbij hij Partij was.