Artikel 39

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elke Verdragsluitende Staat betaalt aan de Organisatie over een voor de instandhouding van een Europees octrooi in die Staat ontvangen jaartaks een bedrag dat overeenkomt met een door de Raad van Bestuur vast te stellen percentage van die taks; dit percentage mag niet hoger zijn dan 75% en is voor alle Verdragsluitende Staten gelijk. Indien dit bedrag echter lager ligt dan het door de Raad van Bestuur voor alle Verdragsluitende Staten vastgestelde minimumbedrag, dan betaalt de Verdragsluitende Staat dit minimumbedrag aan de Organisatie.

 

2. Elke Verdragsluitende Staat verstrekt aan de Organisatie alle gegevens die de Raad van Bestuur nodig acht voor het vaststellen van de hoogte van deze betalingen.

 

3. De data waarop deze betalingen dienen te zijn verricht, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

 

4. Indien op de vastgestelde datum een betaling niet volledig is verricht, is de Verdragsluitende Staat vanaf die datum over het niet betaalde bedrag rente verschuldigd.