Artikel 28

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Raad van Bestuur kan, zodra het aantal Verdragsluitende Staten ten minste acht bedraagt, een Presidium instellen bestaande uit vijf van zijn leden.

 

2. De Voorzitter en de Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur zijn ambtshalve lid van het Presidium; de drie andere leden worden door de Raad van Bestuur gekozen.

 

3. De door de Raad van Bestuur gekozen leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. Zij zijn niet herkiesbaar.

 

4. Het Presidium voert de taken uit waarmee het door de Raad van Bestuur overeenkomstig het Reglement van Orde wordt belast.