Artikel 29

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Raad van Bestuur wordt door zijn Voorzitter in vergadering bijeengeroepen.

 

2. De President van het Europees Octrooibureau neemt deel aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur.

 

3. De Raad van Bestuur houdt eenmaal per jaar een gewone vergadering. Daarnaast komt hij bijeen op initiatief van zijn Voorzitter of op verzoek van een derde van de Verdragsluitende Staten.

 

4. De Raad van Bestuur beraadslaagt op grond van een agenda en overeenkomstig zijn Reglement van Orde.

 

5. Elk onderwerp waarvan een Verdragsluitende Staat, met inachtneming van het Reglement van Orde, plaatsing op de agenda vraagt, wordt op de voorlopige agenda geplaatst.