Artikel 168

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elke Verdragsluitende Staat kan in zijn akte van bekrachtiging of van toetreding verklaren, of op ieder later tijdstip aan de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland schriftelijk mededelen, dat het Verdrag van toepassing is op een of meer grondgebieden voor de buitenlandse betrekkingen waarvan hij verantwoordelijk is. De voor die Verdragsluitende Staat verleende Europese octrooien hebben eveneens werking in de grondgebieden waarvoor deze verklaring van kracht is geworden.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde verklaring is vervat in de akte van bekrachtiging of van toetreding, wordt zij van kracht op dezelfde datum als de bekrachtiging of de toetreding; indien de verklaring wordt medegedeeld na de nederlegging van de akte van bekrachtiging of van toetreding, wordt deze mededeling van kracht zes maanden nadat de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland deze mededeling heeft ontvangen.

3. Elke Verdragsluitende Staat kan te allen tijde verklaren dat het Verdrag niet meer van toepassing is op enkele of alle grondgebieden waarvoor hij een verklaring heeft ingediend ingevolge het eerste lid. Deze verklaring wordt van kracht een jaar na de datum waarop de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland hiervan mededeling heeft ontvangen.