Artikel 50

Print this page

  weegschaal.png

 

In het Financieel Reglement zijn met name vastgelegd:
a) de voorschriften voor het opstellen en uitvoeren van de begroting alsmede voor de wijze waarop rekening en verantwoording dienen te worden afgelegd;
b) de wijze waarop de betalingen en de bijdragen bedoeld in artikel 37 en de voorschotten bedoeld in artikel 41 door de Verdragsluitende Staten aan de Organisatie ter beschikking dienen te worden gesteld;
c) de voorschriften betreffende de verantwoordelijkheden van de met betalingen en met de boekhouding belaste ambtenaren alsmede het op hen uit te oefenen toezicht;
d) de rentevoet bedoeld in de artikelen 39, 40 en 47;
e) de wijze waarop de ingevolge artikel 146 te betalen bijdragen berekend dienen te worden;
f) de samenstelling en de taken van een Commissie voor de begroting en de financiën, die door de Raad van Bestuur dient te worden ingesteld;
g) de algemeen aanvaarde boekhoudkundige grondslagen waarop de begroting en de financiële jaarverslagen worden gebaseerd.