Artikel 49

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  De rekening van alle inkomsten en uitgaven alsmede de balans van de Organisatie worden gecontroleerd door accountants, wier onafhankelijkheid boven elke twijfel is verheven en die door de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar, welke periode verlengd of vernieuwd kan worden.

2.  De controle vindt plaats aan de hand van de stukken en geschiedt indien nodig ter plaatse. De controle heeft ten doel de rechtmatigheid en de juistheid van de inkomsten en uitgaven vast te stellen, alsmede een gezond financieel beheer te waarborgen. Na de afsluiting van ieder begrotingsjaar stellen de accountants een rapport met een ondertekende accountantsverklaring op.

3.  De President van het Europees Octrooibureau legt ieder jaar aan de Raad van Bestuur de rekeningen voor die betrekking hebben op de financiële handelingen in het voorafgaande begrotingsjaar alsmede de balans van bezittingen en schulden van de Organisatie, vergezeld van het accountantsrapport.

4.  De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening alsmede het accountantsrapport goed en verleent de President van het Europees Octrooibureau kwijting voor de uitvoering van de begroting.