Artikel 55

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  Voor de toepassing van artikel 54 blijft een openbaarmaking van de uitvinding buiten beschouwing indien deze niet eerder is geschied dan zes maanden voor de indiening van de Europese octrooiaanvrage en indien deze direct of indirect het gevolg is van:
a) een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, of
b) het feit, dat de aanvrager of diens rechtsvoorganger de uitvinding heeft tentoongesteld op een van overheidswege gehouden of erkende internationale tentoonstelling in de zin van het Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen, ondertekend te Parijs op 22 november 1928 en laatstelijk herzien op 30 november 1972.

2.  In het geval bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is dat lid slechts van toepassing, indien de aanvrager bij de indiening van zijn Europese octrooiaanvrage verklaart dat de uitvinding daadwerkelijk is tentoongesteld en daarvoor een bewijsstuk overlegt binnen de termijn gesteld in en overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in het Uitvoeringsreglement.