Artikel 149

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De groep Verdragsluitende Staten kan bepalen dat deze Staten slechts gezamenlijk kunnen worden aangewezen en dat de aanwijzing van een of meer Staten van deze groep geldt als aanwijzing van al deze Staten.

 

2. Wanneer het Europees Octrooibureau optreedt als aangewezen bureau in de zin van artikel 153, eerste lid, is het voorgaande lid van toepassing indien de aanvrager in de internationale aanvrage heeft medegedeeld dat hij een Europees octrooi wenst voor een of meer aangewezen Staten van de groep. Deze bepaling is eveneens van toepassing, indien de aanvrager in de internationale aanvrage een van de Verdragsluitende Staten heeft aangewezen die tot deze groep behoort, waarvan de nationale wetgeving bepaalt dat een aanwijzing van die Staat de gevolgen heeft van een aanvrage om een Europees octrooi.