Artikel 70

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De tekst van de Europese octrooiaanvrage of van het Europees octrooi in de procestaal is de authentieke tekst in alle procedures voor het Europees Octrooibureau en in alle Verdragsluitende Staten.

2. Indien de Europese octrooiaanvrage echter is ingediend in een taal die geen officiële taal is van het Europees Octrooibureau, is die tekst de aanvrage zoals ingediend in de zin van dit Verdrag.

3. Elke Verdragsluitende Staat kan bepalen dat een vertaling in een officiële taal van die Staat, zoals door de Staat op grond van dit Verdrag is voorgeschreven, aldaar zal gelden, behalve in geval van nietigheidsprocedures, als authentieke tekst, indien de beschermingsomvang van de Europese octrooiaanvrage of het Europees octrooi in de taal van de vertaling beperkter is dan de bescherming die wordt geboden door die aanvrage of dat octrooi in de procestaal.

4. Elke Verdragsluitende Staat die ingevolge het derde lid een voorschrift vaststelt:
a) moet de aanvrager of de houder van het octrooi toestaan een verbeterde vertaling van de Europese octrooiaanvrage of van het Europees octrooi in te dienen. Deze verbeterde vertaling heeft geen rechtskracht zolang de door de Verdragsluitende Staat ingevolge artikel 65, tweede lid, of artikel 67, derde lid, vastgestelde voorwaarden niet vervuld zijn;
b) kan bepalen dat degene die in die Staat te goeder trouw een uitvinding heeft toegepast of doeltreffende en serieuze voorbereidingen voor toepassing ervan heeft getroffen, zonder dat die toepassing een inbreuk vormt op de aanvrage of op het octrooi in de oorspronkelijke vertaling, met deze toepassing in of voor zijn bedrijf kosteloos mag doorgaan nadat de verbeterde vertaling van kracht is geworden.