Artikel 33

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd te wijzigen:

a) de in dit Verdrag vastgestelde termijnen;

b) de delen II tot en met VIII en deel X van dit Verdrag teneinde deze op een lijn te brengen met een internationaal verdrag inzake octrooien of regelgeving van de Europese Gemeenschap inzake octrooien;

c) het Uitvoeringsreglement.

 

2. De Raad van Bestuur is overeenkomstig dit Verdrag bevoegd vast te stellen of te wijzigen:

a) het Financieel Reglement;

b) het Ambtenarenreglement en de arbeidsvoorwaarden voor ander personeel van het Europees Octrooibureau, hun salarisschaal alsmede de aard van toeslagen en de regels voor toekenning daarvan;

c) het Pensioenreglement en iedere verhoging van de bestaande pensioenen overeenkomstig de salarisverhogingen;

d) het Taksenreglement;

e) zijn Reglement van Orde.

 

3. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 18, tweede lid, is de Raad van Bestuur bevoegd op grond van opgedane ervaringen te besluiten dat in bepaalde gevallen de onderzoeksafdelingen slechts uit één technisch geschoolde onderzoeker bestaan. Een dergelijk besluit kan herroepen worden.

 

4. De Raad van Bestuur is bevoegd de President van het Europees Octrooibureau te machtigen tot het onderhandelen over en, met zijn goedkeuring, tot het namens de Europese Octrooiorganisatie sluiten van overeenkomsten met Staten, met intergouvernementele organisaties, alsmede met documentatiecentra die in het leven zijn geroepen op grond van met deze organisaties gesloten overeenkomsten.

 

5. De Raad van Bestuur kan geen besluit nemen ingevolge het eerste lid, onderdeel b:

– over een internationaal verdrag alvorens het in werking is getreden;

– over regelgeving van de Europese Gemeenschap alvorens deze in werking is getreden of wanneer die wetgeving voorziet in een periode voor de implementatie ervan, voorafgaand aan de afloop van die periode.