Artikel 115

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

 

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG ( 8 ) van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

 

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

 

------------------------

( 8 ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.