Gemeenschapskwekersrechtverordening

Print this page

  weegschaal.png

Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht

 

Considerans

 

Deel I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Communautaire bescherming voor kweekprodukten 

 

Artikel 2 - Uniforme gelding van een communautaire bescherming voor kweekprodukten

 

Artikel 3 - Nationale beschermingsrechten voor planterassen

 

Artikel 4 - Communautair bureau

 


Deel II - Materieel recht

 

Hfst I - Voorschriften inzake de verlening van het communautaire kwekersrecht

 

Artikel 5 - Voorwerp van de communautaire bescherming voor kweekprodukten

 

Artikel 6 - Voor bescherming in aanmerking komende rassen

 

Artikel 7 - Onderscheidbaarheid

 

Artikel 8 - Homogeniteit

 

Artikel 9 - Bestendigheid

 

Artikel 10 - Nieuwheid

 

 

Hfst II - Rechthebbenden en gerechtigden

 

 

 

Hfst III Rechtsgevolgen van het communautaire kwekersrecht

 

 

Artikel 13 - Bevoegdheden van de houder van een recht op communautaire bescherming voor kweekprodukten en verboden handelingen

 

Artikel 14 - Afwijking van het communautaire kwekersrecht 

 

Artikel 15 - Beperking van de rechtsgevolgen van de communautaire bescherming voor kweekprodukten

 

Artikel 16 - Uitputting van de rechtsgevolgen van de communautaire bescherming voor kweekprodukten

 

Artikel 17 - Gebruik van rasbenaming 

 

Artikel 18 - Beperking van het gebruik van de rasbenaming

 

 

Hfst IV - Duur en einde van de communautaire bescherming voor kweekprodukten

 

Artikel 19 - Duur van de communautaire bescherming voor kweekprodukten

 

Artikel 20 - Nietigverklaring van de communautaire bescherming voor kweekprodukten

 

Artikel 21 - Vervallenverklaring van de communautaire bescherming voor kweekprodukten 

 

 

Hfst V - De communautaire bescherming voor kweekprodukten als deel van het vermogen

 

Artikel 22 - Gelijkstelling met nationaal recht 

Deel III - Het communautair Bureau voor planterassen

 

Hfst I - Algemene bepalingen

 

Artikel 30 - Rechtspositie, diensten

 

Artikel 31 - Personeel

 

Artikel 32 - Voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 33 - Aansprakelijkheid

 

Artikel 34 - Talen

 

Artikel 35 - Beslissingen van het Bureau

 

 

Hfst II - De raad van bestuur

 

 

Hfst III - De leiding van het Bureau

 

 

Artikel 42 - Taken en bevoegdheden van de voorzitter

 

Artikel 43 - Benoeming van hogere functionarissen 

 

Artikel 44 - Rechtmatigheidstoezicht 

 

 

Hfst IV - De kamers van beroep

 

 

 

Deel IV - De procedure voor het Bureau

 

Hfst I - De aanvraag

 

Artikel 49 - Indiening

 

Artikel 50 - Vereisten

 

Artikel 51 - Datum van aanvraag

 

Artikel 52 - Het recht van voorrang 

 

 

Hfst II - Het onderzoek

 

 

Artikel 53 - Formeel onderzoek van de aanvraag

 

Artikel 54 - Materieel onderzoek 

 

Artikel 55 - Technisch onderzoek

 

Artikel 56 - Uitvoering van het technische onderzoek

 

Artikel 57 - Onderzoeksverslag 

 

Artikel 58 - Kosten van het technische onderzoek

 

Artikel 59 - Bezwaar tegen de verlening van een kwekersrecht

 

Artikel 60 - Voorrang van een nieuwe aanvraag in geval van bezwaar

 

 

Hfst III - Beslissingen

 

 

Artikel 61 - Afwijzing

 

Artikel 62 - Verlening

 

Artikel 63 - Rasbenaming

 

 

Hfst IV - Instandhouding van het communautaire kwekersrecht

 

Artikel 64 - Technische controle

 

Artikel 65 - Verslag over de technische controle

 

Artikel 66 - Wijziging van de rasbenaming 

 

 

Hoofdstuk V - Beroep

 

 

Hfst VI - Overige procedurevoorschriften

 

Artikel 75 - Motivering van de beslissingen. Recht om te worden gehoord

 

Artikel 76 - Ambtshalve onderzoek van de feiten

 

Artikel 77 - Mondelinge procedure

 

Artikel 78 - Bewijsvorming

 

Artikel 79 - Betekening

 

Artikel 80 - Herstel in de vorige toestand

 

Artikel 81 - Algemene beginselen

 

Artikel 82 - Vertegenwoordiger voor de procedure

 

 

Hfst VII - Te betalen rechten, regeling inzake kosten

 

 

 

Hfst VIII - Registers

 

Artikel 87 - Instelling van de registers

 

Artikel 88 - Openbare inzage

 

Artikel 89 - Periodieke bekendmakingen

 

Artikel 90 - Uitwisseling van informatie en van publikaties

 

Artikel 91 - Administratieve samenwerking en rechtshulp

 

 

Deel V - Gevolgen voor andere voorschriften

 

Artikel 92 - Verbod van dubbele bescherming

 

Artikel 93 - Toepassing van nationaal recht

 

 

Deel VI - Civielrechtelijke vorderingen, inbreuken, rechterlijke bevoegdheid 

 

Artikel 94 - Inbreuk

 

Artikel 95 - Vóór de verlening van het communautaire kwekersrecht verrichte handelingen

 

Artikel 96 - Verjaring 

 

Artikel 97 - Aanvullende toepassing van nationaal recht in geval van inbreuk

 

Artikel 98 - Opeising van het communautaire kwekersrecht 

 

Artikel 99 - Opeising van de identificatie van een ras

 

Artikel 100 - Gevolgen van verandering van het houderschap van een communautair kwekersrecht 

 

Artikel 101 - Rechterlijke bevoegdheid en civiele procesgang 

 

Artikel 102 - Aanvullende bepalingen 

 

Artikel 103 - Toepasselijk procesrecht 

 

Artikel 104 - Procesbevoegdheid ter zake van de vordering wegens inbreuk 

 

Artikel 105 - Gebondenheid van de nationale rechterlijke of andere instanties

 

Artikel 106 - Schorsing van de procedure

 

Artikel 107 - Bestraffing van inbreuken op communautaire kwekersrechten

 

 

Deel VII - Begroting, financiele controle, communautaire uitvoeringsvoorschriften

 

Artikel 108 - Begroting

 

Artikel 109 - Opstelling van de begroting

 

Artikel 110 - Uitvoering van de begroting 

 

Artikel 111 - Controle

 

Artikel 112 - Financiële bepalingen

 

Artikel 113 - Reglement inzake te betalen rechten

 

Artikel 114 - Overige uitvoeringsbepalingen 

 

Artikel 115 - Procedure

 

 

Deel VIII - Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 116 - Afwijkingen

 

Artikel 117 - Overgangsbepalingen

 

Artikel 118 - Inwerkingtreding

 

Disclaimer 

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu