Artikel 118

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 

2. De artikelen 1, 2, 3, 5 tot en met 29 en 49 tot en met 106 zijn van toepassing met ingang van 27 april 1995.

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

 


( 1 ) PB nr. C 244 van 28.9.1990, blz. 1, en PB nr. C 113 van 23.4.1993, blz. 7.

 

( 2 ) PB nr. C 67 van 16.3.1992, blz. 148, en PB nr. C 305 van 23.11.1992, blz. 55.

 

( 3 ) PB nr. C 60 van 8.3.1991, blz. 45.

 

( 4 ) PB nr. L 181 van 1.7.1992, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1552/93 (PB nr. L 154 van 25.6.1993, blz. 19).

 

( 5 ) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

 

( 6 ) PB L 245 van 29.9.2003, blz. 28.

 

( 7 ) PB nr. 176 van 6. 10. 1958, blz. 358/58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1985.

 

( 8 ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.