Artikel 39

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De raad van bestuur wordt door de voorzitter in vergadering bijeengeroepen.

 

2. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, neemt de voorzitter van het Bureau aan de beraadslagingen deel. Hij heeft geen stemrecht.

 

3. De raad van bestuur houdt eenmaal per jaar een gewone vergadering. Bovendien komt hij bijeen op initiatief van zijn voorzitter of op verzoek van de Commissie of van een derde van de Lid-Staten.

 

4. De raad van bestuur stelt zijn reglement van orde vast en kan in overeenstemming daarmee comités oprichten die onder zijn gezag staan.

 

5. De raad van bestuur kan waarnemers op zijn vergaderingen uitnodigen.

 

6. Het Bureau neemt het secretariaat van de raad van bestuur waar.