Artikel 73

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Tegen de beslissingen in beroep van de Kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

 

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van bevoegdheid.

 

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of wijzigen.

 

4. Beroep kan worden ingesteld door elke partij in een procedure voor een Kamer van beroep, die geheel of ten dele in het ongelijk is gesteld.

 

5. Het beroep moet bij het Hof van Justitie worden ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de Kamer van beroep.

 

6. Het Bureau neemt de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.