Artikel 41

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 neemt de raad van bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten.


2. Voor de besluiten die de raad van bestuur op grond van artikel 12, lid 1, onder b), artikel 29, artikel 36, lid 1, onder a), b), e) en f), artikel 43, artikel 47, artikel 109, lid 3, en artikel 112 neemt, is een meerderheid van drie vierde van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten vereist.


3. Elke Lid-Staat heeft één stem.


4. De besluiten van de raad van bestuur zijn niet verbindend in de zin van artikel 189 van het Verdrag.