Artikel 90

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Bureau en de ter zake van kwekersrechten bevoegde diensten van de Lid-Staten verstrekken elkaar op verzoek en onverminderd de voorwaarden voor het verzenden van de resultaten van het technisch onderzoek, kosteloos en voor eigen gebruik, een of meer exemplaren van hun publikaties, alsmede alle andere nuttige informatie betreffende aangevraagde of verleende eigendomsrechten.

 

2. Over de in artikel 88, lid 4, bedoelde gegevens behoeft geen informatie te worden verstrekt, tenzij

a) de informatie nodig is voor het onderzoek als bedoeld in de artikelen 55 en 64, of

b) de aanvrager van een communautair kwekersrecht of de houder daarvoor toestemmeing geeft.