Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  Tot het indienen van een aanvraag voor een communautair kwekersrecht zijn gerechtigd natuurlijke personen en rechtspersonen, alsook instanties die volgens het op hen toepasselijke recht met een rechtspersoon worden gelijkgesteld, op voorwaarde dat zij

a) onderdaan zijn van, of hun woonplaats, zetel of vestiging hebben in, een Lid-Staat of een andere Staat die lid is van de Unie tot bescherming van kweekprodukten in de zin van artikel 1, punt xi), van de Akte van 1991 van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten;

b) onderdaan zijn van een andere Staat zonder te voldoen aan de onder a) genoemde vereisten inzake woonplaats, zetel of vestiging, voor zover de Commissie dit na raadpleging van de in artikel 36 bedoelde raad van bestuur heeft bepaald. Daarbij kan als voorwaarde worden gesteld dat die andere Staat aan onderdanen van alle Lid-Staten voor rassen van hetzelfde botanische taxon een gelijke bescherming biedt als op grond van deze verordening wordt geboden; de Commissie gaat na of aan deze voorwaarde wordt voldaan.

 

2.  Een aanvraag kan ook door twee of meer aanvragers gezamenlijk worden ingediend.