Artikel 33bis

Print this page

1.  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ( 5 ) is van toepassing op de documenten die bij het Bureau berusten.

2.  Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1650/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht ( 6 ) stelt de raad van bestuur de toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast.

3.  Tegen de beslissingen van het Bureau uit hoofde van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan beroep worden ingesteld, door middel van een klacht bij de Ombudsman of door middel van een beroep bij het Hof van Justitie, volgens de voorwaarden van respectievelijk artikel 195 en artikel 230 van het Verdrag.