Artikel 15

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Verplichte beperkingen] Het kwekersrecht strekt zich niet uit tot
i) handelingen die privé en niet bedrijfsmatigzijn verricht,
ii) handelingen die voor experimentele doeleinden zijn verricht en
iii) handelingen die zijn verricht ten behoeve van het kweken van andere rassen en, behalve wanneer de bepalingen van artikel 14, vijfde lid, van toepassing zijn, de in artikel 14, eerste tot en met vierde lid, bedoelde handelingen verricht met betrekking tot die andere rassen.


2. [Facultatieve uitzondering] Onverminderd artikel 14 kan elke Verdragsluitende Partij, binnen redelijke grenzen en met inachtneming van de legitieme belangen van de kweker, het kwekersrecht beperken met betrekking tot ieder ras, teneinde telers in staat te stellen, voor vermeerderingsdoeleinden binnen hun eigen bedrijf, het produkt van de oogst te gebruiken dat zij hebben verkregen door het beschermde ras of een ras dat valt onder artikel 14, vijfde lid, letter a, onder i of ii, binnen hun eigen bedrijf te planten.