Artikel 29

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Voor zover het de bescherming van enig recht van de aanvrager in een aangewezen Staat betreft, zijn de rechtsgevolgen in die Staat van de internationale publikatie van een internationale aanvrage, onverminderd het bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid, dezelfde als die welke de nationale wetgeving van de aangewezen Staat verbindt aan de verplichte nationale publikatie van niet beoordeelde nationale aanvragen als zodanig.


2. Indien de taal waarin de internationale publikatie is gesteld een andere is dan de taal waarin publikaties krachtens de nationale wetgeving in de aangewezen Staat worden gesteld, kan genoemde nationale wetgeving bepalen dat de rechtsgevolgen bedoeld in het eerste lid alleen intreden vanaf het tijdstip waarop:
(i) een vertaling in laatstgenoemde taal is gepubliceerd zoals bepaald bij de nationale wetgeving, of
(ii) een vertaling in laatstgenoemde taal ter inzage voor het publiek beschikbaar is gesteld, zoals bepaald in de nationale wetgeving, of
(iii) een vertaling in de laatstgenoemde taal door de aanvrager is toegezonden aan de feitelijke of vermoedelijke onbevoegde gebruiker van de uitvinding waarvoor in de internationale aanvrage uitsluitende rechten zijn verlangd, of
(iv) de beide handelingen genoemd onder (i) en (iii) of de beide handelingen genoemd onder (ii) en (iii) hebben plaatsgevonden.


3. De nationale wetgeving van een aangewezen Staat kan bepalen dat, wanneer de internationale publikatie op verzoek van de aanvrager is verricht voordat 18 maanden zijn verstreken te rekenen van de datum van voorrang, de rechtsgevolgen bedoeld in het eerste lid slechts zullen intreden na het verstrijken van 18 maanden te rekenen van de datum van voorrang.


4. De nationale wetgeving van een aangewezen Staat kan bepalen dat de rechtsgevolgen bedoeld in het eerste lid slechts zullen intreden vanaf de datum waarop een afschrift van de internationale aanvrage gepubliceerd ingevolge artikel 21 bij het nationale bureau van of optredend voor deze Staat is ontvangen. Het genoemde bureau maakt de datum van ontvangst zo spoedig mogelijk bekend in zijn mededelingenblad.