Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT)

Print this page

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien gedaan te Washington op 19 juni 1970

 

Inleidende bepalingen

 

Artikel 1 - Oprichting van een Unie

Artikel 2 - Begripsomschrijvingen

 

 

Hoofdstuk I - Internationale aanvrage en internationaal nieuwheidsonderzoek

Artikel 3 - De internationale aanvrage

Artikel 4 - Het verzoekschrift

Artikel 5 - De beschrijving

 

Artikel 6 - De conclusies

 

Artikel 7 - De tekeningen


Artikel 8 - Beroep op een recht van voorrang

Artikel 9 - De aanvrager


Artikel 10 - Het ontvangende bureau

 

Artikel 11 - Dagtekening van depot en rechtsgevolgen van de internationale aanvrage

Artikel 12 - Toezending van de internationale aanvrage aan het Internationale Bureau en de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek

Artikel 13 - Beschikbaarheid van een afschrift van de internationale aanvrage voor de aangewezen bureaus

Artikel 14 - Bepaalde gebreken in de internationale aanvrage

Artikel 15 - Het internationale nieuwheidsonderzoek

Artikel 16 - De Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek

Artikel 17 - Procedure voor de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek

Artikel 18 - Het verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek

Artikel 19 - Wijziging van de conclusies die aan het Internationale Bureau zijn voorgelegd

Artikel 20 - Toezending aan aangewezen bureaus

Artikel 21 - Internationale publikatie


Artikel 22 - Afschrift, vertaling en taks aan aangewezen bureaus

Artikel 23 - Uitstel van de nationale procedure

Artikel 24 - Mogelijk te niet gaan van de rechtsgevolgen in aangewezen Staten

 

Artikel 25 - Beoordeling door aangewezen bureaus


Artikel 26 - Gelegenheid tot verbetering ten overstaan van de aangewezen bureaus

 

Artikel 27 - Nationale vereisten

Artikel 28 - Wijzigingen van de conclusies, de beschrijving en de tekeningen ten overstaan van aangewezen bureaus

Artikel 29 - Rechtsgevolgen van de internationale publikatie

Artikel 30 - Vertrouwelijke aard van de internationale aanvrage

 

 

Hoofdstuk II - Internationale voorlopige beoordeling

 

Artikel 31 - Verzoek om internationale voorlopige beoordeling

Artikel 32 - De Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling

Artikel 33 - De internationale voorlopige beoordeling


Artikel 34 - Procedure voor de Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling


Artikel 35 - Het verslag van de internationale voorlopige beoordeling

Artikel 36 - Toezending, vertaling en mededeling van het verslag van de internationale voorlopige beoordeling


Artikel 37 - Intrekking van het verzoek of de keuze

Artikel 38 - Vertrouwelijke aard van de internationale voorlopige beoordeling

 

Artikel 39 - Afschrift, vertaling en taks voor de gekozen bureaus

Artikel 40 - Uitstel van de nationale beoordeling en andere behandelingen

Artikel 41 - Wijziging van de conclusies, de beschrijving en de tekeningen voor gekozen bureaus

Artikel 42 - Resultaten van de nationale beoordeling in gekozen bureaus

 

 

Hoofdstuk III - Gemeenschappelijke bepalingen
 

Artikel 43 - Het verzoeken om bepaalde soorten van bescherming

 

Artikel 44 - Het verzoeken om twee soorten van bescherming

 

Artikel 45 - Regionale octrooiverdragen


Artikel 46 - Onjuiste vertaling van de internationale aanvrage

 

Artikel 47 - Termijnen

Artikel 48 - Uitstel voor het in acht nemen van bepaalde termijnen

 

Artikel 49 - Recht tot optreden voor internationale instanties

 

 

Hoofdstuk IV - Technische diensten

 

Artikel 50 - Diensten voor inlichtingen inzake octrooien

Artikel 51 - Technische bijstand

Artikel 52 - Betrekkingen met andere bepalingen van het Verdrag

 

 

Hoofdstuk V - Administratieve bepalingen

Artikel 53 - Algemene Vergadering

Artikel 54 - Uitvoerende Commissie

Artikel 55 - Het Internationale Bureau


Artikel 56 - Commissie voor Technische Samenwerking

Artikel 57 - Financiën


Artikel 58 - Reglement

 

 

Hoofdstuk VI - Geschillen

Artikel 59 - Geschillen

 

 

Hoofdstuk VII - Herziening en wijziging


Artikel 60 - Herziening van het Verdrag

Artikel 61 - Wijziging van enige bepalingen van het Verdrag

 

 

Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen
 

Artikel 62 - Partij worden bij het Verdrag

Artikel 63 - Inwerkingtreding van het Verdrag

Artikel 64 - Voorbehouden


Artikel 65 - Geleidelijke toepassing

 

Artikel 66 - Opzegging

Artikel 67 - Ondertekening en talen

Artikel 68 - Depositaris


Artikel 69 - Kennisgevingen

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl