Artikel 39

Print this page

  weegschaal.png

 

1.
a) Indien de keuze van een Verdragsluitende Staat is gedaan vóór het verstrijken van de 19de maand, te rekenen van de datum van voorrang, is het bepaalde in artikel 22 niet van toepassing op deze Staat en verstrekt de aanvrager een afschrift van de internationale aanvrage (tenzij de mededeling krachtens artikel 20 reeds heeft plaatsgevonden en een vertaling daarvan (zoals voorgeschreven) en betaalt hij de (eventuele) nationale taks aan elk gekozen bureau vóór het verstrijken van dertig maanden, te rekenen van de datum van voorrang.
b) Elke nationale wetgeving kan voor het verrichten van de handelingen bedoeld onder a) termijnen vaststellen die later verstrijken dan de onder a) bepaalde termijn.


2. Het rechtsgevolg voorzien in artikel 11, derde lid, houdt in de gekozen Staat op te bestaan met dezelfde gevolgen als de intrekking van een nationale aanvrage in die Staat indien de aanvrager nalaat, binnen de termijn van toepassing krachtens het eerste lid, onder a) of b), de handelingen te verrichten bedoeld in het eerste lid, onder a).


3. Een gekozen bureau kan het rechtsgevolg, voorzien in artikel 11, derde lid, handhaven, zelfs indien de aanvrager niet voldoet aan de eisen genoemd in het eerste lid, onder a) of b).