Artikel 61

Print this page

  weegschaal.png

 

1.
a) Voorstellen tot wijziging van de artikelen 53, vijfde, negende en elfde lid, 54, 55, vierde tot en met achtste lid, 56 en 57 kunnen worden ingediend door iedere Staat die lid is van de Algemene Vergadering, door de Uitvoerende Commissie of door de Directeur-Generaal.
b) Deze voorstellen worden door de Directeur-Generaal ten minste zes maanden voordat zij aan het onderzoek der Algemene Vergadering worden onderworpen, medegedeeld aan de Verdragsluitende Staten.


2.
a) De wijzigingen van de in het eerste lid genoemde artikelen worden door de Algemene Vergadering aangenomen.
b) Voor deze aanneming is drie/vierde van de uitgebrachte stemmen vereist.


3.
a) De wijzigingen van de in het eerste lid genoemde artikelen worden van kracht een maand na ontvangst door de Directeur-Generaal van de schriftelijke verklaringen van aanvaarding, verricht overeenkomstig hun onderscheiden constitutionele procedures, door drie/vierde van de Staten die lid waren van de Algemene Vergadering op het tijdstip waarop deze de wijzigingen aannam.
b) Een aldus aanvaarde wijziging van de genoemde artikelen bindt alle Staten die lid zijn van de Algemene Vergadering op het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt, met dien verstande dat wijzigingen die de financiële verplichtingen van de Verdragsluitende Staten verzwaren slechts die Staten binden die te kennen hebben gegeven deze wijzigingen te aanvaarden.
c) Wijzigingen aanvaard overeenkomstig het bepaalde onder a) binden alle Staten die lid van de Algemene Vergadering worden na de datum waarop de wijziging van kracht werd overeenkomstig het bepaalde onder a).