Artikel 22

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Uiterlijk tot het tijdstip waarop 30 maanden vanaf de datum van voorrang zijn verstreken, verstrekt de aanvrager elk aangewezen bureau een afschrift van de internationale aanvrage (tenzij de toezending voorzien in artikel 20 reeds heeft plaatsgevonden) en een vertaling daarvan (zoals voorgeschreven) en betaalt hij de (eventuele) nationale taks. Wanneer de nationale wetgeving van de aangewezen Staat de vermelding van de naam van en andere voorgeschreven gegevens betreffende de uitvinder vereist, maar toelaat dat deze gegevens worden verstrekt op een later tijdstip dan dat van de indiening van een nationale aanvrage, verstrekt de aanvrager, tenzij de gegevens in het verzoekschrift waren vervat, deze uiterlijk tot het tijdstip waarop 30 maanden vanaf de datum van voorrang zijn verstreken, aan het nationale bureau van of optredend voor die Staat.


2. Wanneer de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek een verklaring ingevolge artikel 17, tweede lid, onderdeel a, aflegt, dat er geen verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek zal worden opgesteld, is de termijn voor het verrichten van de handelingen bedoeld in het eerste lid van dit artikel gelijk aan die voorzien in het eerste lid.


3. In de nationale wetgevingen kunnen, voor het verrichten van de handelingen bedoeld in het eerste of het tweede lid, termijnen worden vastgesteld die later verstrijken dan de in deze leden bepaalde termijn.