Artikel 21

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Internationale Bureau publiceert de internationale aanvragen.


2.
a) Onverminderd de uitzonderingen bepaald onder b) en in artikel 64, derde lid, geschiedt de internationale publikatie van de internationale aanvrage onverwijld na het verstrijken van 18 maanden te rekenen van de datum van voorrang van die aanvrage.
b) De aanvrager kan het Internationale Bureau verzoeken zijn internationale aanvrage op enig tijdstip voor het verstrijken van de termijn bedoeld onder a) te publiceren. Het Internationale Bureau handelt dienovereenkomstig, zoals bepaald in het Reglement.


3. Het verslag van het internationale nieuwheidsonderzoek of de verklaring bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder a) wordt gepubliceerd zoals voorgeschreven in het Reglement.


4. De taal en de vorm van de internationale publikatie en andere bijzonderheden worden geregeld in het Reglement.


5. Er vindt geen internationale publikatie plaats, indien de internationale aanvrage is ingetrokken of als ingetrokken wordt beschouwd voordat de technische voorbereidingen voor publikatie zijn voltooid.


6. Indien de internationale aanvrage uitdrukkingen of tekeningen bevat die naar het oordeel van het Internationale Bureau in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde of indien naar zijn oordeel de internationale aanvrage kleinerende opmerkingen bevat, zoals omschreven in het Reglement, kan het zodanige uitdrukkingen, tekeningen en opmerkingen uit haar publikaties weglaten, met vermelding van de plaats en het aantal woorden of tekeningen dat is weggelaten en kan het op verzoek afzonderlijke afschriften van de weggelaten passages verstrekken.