Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

1.
a) Het ontvangende bureau onderzoekt of de internationale aanvrage één van de volgende gebreken bevat, d.w.z.:
(i) zij is niet ondertekend zoals voorgeschreven in het Reglement;
(ii) zij bevat niet de voorgeschreven gegevens betreffende de aanvrager;
(iii) zij bevat geen titel;
(iv) zij bevat geen uittreksel;
(v) zij voldoet niet in de mate als voorzien in het Reglement aan de gestelde vormvoorschriften.
b) Indien het ontvangende bureau één van de genoemde gebreken vaststelt, verzoekt het de aanvrager de internationale aanvrage binnen de voorgeschreven termijn te verbeteren, bij gebreke waarvan die aanvrage als ingetrokken wordt beschouwd en het ontvangende bureau dit verklaart.

2. Indien de internationale aanvrage verwijst naar tekeningen die in feite niet in die aanvrage zijn opgenomen, geeft het ontvangende bureau de aanvrager daarvan kennis en de aanvrager kan het bureau binnen de voorgeschreven termijn die tekeningen verstrekken en indien hij zulks doet is de dagtekening van het internationale depot de datum waarop de tekeningen door het ontvangende bureau worden ontvangen. In het andere geval wordt een verwijzing naar de genoemde tekeningen als ongedaan beschouwd.

3.
a) Indien het ontvangende bureau vaststelt dat de taksen voorgeschreven ingevolge artikel 3, vierde lid, onder (iv), niet binnen de voorgeschreven termijnen zijn betaald of geen taks voorgeschreven ingevolge artikel 4, tweede lid, is betaald met betrekking tot welke aangewezen Staat ook, wordt de internationale aanvrage als ingetrokken beschouwd en verklaart het ontvangende bureau dit.
b) Indien het ontvangende bureau vaststelt, dat de ingevolge artikel 4, tweede lid, voorgeschreven taks met betrekking tot een of meer, maar niet alle, aangewezen Staten binnen de voorgeschreven termijn is betaald, wordt de aanwijzing van Staten waarvoor de taks niet binnen de voorgeschreven termijn is betaald, als ingetrokken beschouwd en verklaart het ontvangende bureau dit.

4. Indien het ontvangende bureau, na de internationale aanvrage een dagtekening van internationaal depot te hebben toegekend, binnen de voorgeschreven termijn vaststelt, dat op dat tijdstip niet aan een van de eisen opgesomd in artikel 11, eerste lid, onder (i) tot en met (iii), was voldaan, wordt genoemde aanvrage als ingetrokken beschouwd en verklaart het ontvangende bureau dit.