Artikel 37

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De aanvrager kan alle of een gedeelte der keuzen intrekken.


2. Indien de keuze van alle gekozen Staten is ingetrokken, wordt het verzoek als ingetrokken beschouwd.


3.
a) Elke intrekking wordt ter kennis gebracht van het Internationale Bureau.
b) Het Internationale Bureau brengt deze intrekkingen ter kennis van de betrokken gekozen bureaus en de betrokken Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling.


4.
a) Onverminderd het bepaalde onder b) wordt de intrekking van het verzoek of van de keuze van een Verdragsluitende Staat, tenzij de nationale wetgeving van die Staat anders bepaalt, beschouwd als intrekking van de internationale aanvrage voor zover het die Staat betreft.
b) Intrekking van het verzoek of van de keuze wordt niet beschouwd als intrekking van de internationale aanvrage, indien deze intrekking geschiedt vóór het verstrijken van de ingevolge artikel 22 geldende termijn; elke Verdragsluitende Staat kan evenwel in zijn nationale wetgeving bepalen dat het voorgaande alleen geldt indien zijn nationale bureau binnen genoemde termijn een exemplaar van de internationale aanvrage, te zamen met een vertaling (zoals voorgeschreven) en de nationale taks heeft ontvangen.