Artikel 69

Print this page

  weegschaal.png

 

De Directeur-Generaal stelt de Regeringen van alle Staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot Bescherming van de Industriële Eigendom in kennis van:

(i) ondertekeningen ingevolge artikel 62,
(ii) nederlegging van akten van bekrachtiging of toetreding ingevolge artikel 62,
(iii) de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag en de datum met ingang waarvan Hoofdstuk II van toepassing is overeenkomstig artikel 63, derde lid,
(iv) alle verklaringen afgelegd ingevolge artikel 64, eerste tot en met vijfde lid,
(v) intrekkingen van verklaringen, verricht ingevolge artikel 64, zesde lid, onder b),
(vi) opzeggingen ontvangen ingevolge artikel 66, en
(vii) verklaringen afgelegd ingevolge artikel 31, vierde lid.