Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Raadgevend Comité:
a. ondersteunt het Bestuurscomité bij de voorbereiding van de benoeming van rechters van het Gerecht;
b. stelt aan het in artikel 15 van het statuut bedoelde presidium richtlijnen voor met betrekking tot het in artikel 19 bedoelde opleidingsprogramma voor rechters; en
c. geeft het Bestuurscomité adviezen over de in artikel 48, tweede lid, bedoelde vereiste kwalificaties.

 

2. Het Raadgevend Comité bestaat uit octrooirechters en juristen die als uiterst kundig op het gebied van het octrooirecht en de beslechting van octrooigeschillen bekend staan. Zij worden overeenkomstig de in het statuut neergelegde procedure voor een termijn van zes jaar benoemd. Deze termijn kan worden verlengd.

3. De samenstelling van het Raadgevend Comité dient een breed spectrum aan relevante deskundigheid en de vertegenwoordiging van elk van de overeenkomstsluitende lidstaten te waarborgen. De leden van het Raadgevend Comité verrichten hun taken geheel onafhankelijk en zijn niet gebonden aan aanwijzingen.

4. Het Raadgevend Comité stelt zijn reglement van orde vast.

 

5. Het Raadgevend Comité kiest uit zijn midden de voorzitter voor een termijn van drie jaar. Deze termijn kan worden verlengd.

 

Engelse versie op IP-PorTal