Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

Print this page

"Rechtspraakverdrag" 

 

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]

 

Engelstalige versie op IP-PorTal 

 

Considerans

 

Deel I - Algemene en institutionele bepalingen

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Eengemaakt Octrooigerecht

Artikel 2 - Begripsomschrijvingen

 

Artikel 3 - Toepassingsgebied

 

Artikel 4 - Rechtspositie

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 

Hoofdstuk II. Institutionele bepalingen


Artikel 6 - Het Gerecht

 

Artikel 7 - Het Gerecht van Eerste Aanleg

 

Artikel 8 - Samenstelling van de panels van het Gerecht van Eerste Aanleg

 

Artikel 9 - Het Hof van Beroep

 

Artikel 10 - De Griffie

 

Artikel 11 - Comités

 

Artikel 12 - Het Bestuurscomité

 

Artikel 13 - Het Begrotingscomité

 

Artikel 14 - Het Raadgevend Comité

 

Hoofdstuk III. Rechters van het gerecht

 

Artikel 15 - Selectiecriteria voor de benoeming van rechters

 

Artikel 16 - Benoemingsprocedure

 

Artikel 17 - Rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid

 

Artikel 18 - Pool van rechters

 

Artikel 19 - Opleidingsprogramma

 

Hoofdstuk IV. Het primaat van het recht van de unie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de overeenkomstsluitende lidstaten


Artikel 20 - Het primaat van het recht van de Unie en de eerbiediging ervan

 

Artikel 21 - Verzoeken om prejudiciële beslissingen

 

Artikel 22 - Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van inbreuken op het recht van de Unie
 

Artikel 23 - Verantwoordelijkheid van de overeenkomstsluitende lidstaten

 

Hoofdstuk V. Rechtsbronnen en materieel recht


Artikel 24 - Rechtsbronnen

 

Artikel 25 - Recht om de directe toepassing van de uitvinding te verhinderen

 

Artikel 26 - Recht om de indirecte toepassing van de uitvinding te verhinderen

 

Artikel 27 - Beperkingen van de werking van een octrooi

 

Artikel 28 - Recht van voorgebruik van de uitvinding

 

Artikel 29 - Uitputting van de aan een Europees octrooi verbonden rechten

 

Artikel 30 - Werking van aanvullende beschermingscertificaten

 

Hoofdstuk VI. Internationale rechtsmacht en bevoegdheid

 

Artikel 31 - Internationale rechtsmacht

 

Artikel 32 - Bevoegdheid van het Gerecht

 

Artikel 33 - Bevoegdheid van de divisies van het Gerecht van Eerste Aanleg

 

Artikel 34 - Territoriale reikwijdte van beslissingen

 

Hoofdstuk VII. Mediation en arbitrage in octrooizaken
 


Artikel 35 - Centrum voor mediation en arbitrage in octrooizaken

 

 

Deel II - Financiële bepalingen

 

Artikel 36 - Begroting van het Gerecht

 

Artikel 37 - Financiering van het Gerecht

 

Artikel 38 - Financiering van het opleidingsprogramma voor rechters

 

Artikel 39 - Financiering van het Centrum

 

 

Deel III - Organisatorische en procedurele bepalingen

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

 

Artikel 40 - Statuut
 

Artikel 41 - Procesreglement

 

Artikel 42 - Evenredigheid en billijkheid

 

Artikel 43 - Zaaksbehandeling

 

Artikel 44 - Elektronische procedures

 

Artikel 45 - Openbaarheid van procedures

 

Artikel 46 - Handelingsbevoegdheid

 

Artikel 47 - Partijen

 

Artikel 48 - Vertegenwoordiging

 

Hoofdstuk II. Procestaal

 

Artikel 49 - Procestaal bij het Gerecht van Eerste Aanleg

 

Artikel 50 - Procestaal bij het Hof van Beroep

 

Artikel 51 - Andere taalregelingen

 

Hoofdstuk III. Procedure voor het gerecht

 

Artikel 52 - Schriftelijke, tussentijdse en mondelinge behandeling

 

Artikel 53 - Bewijsmiddelen

 

Artikel 54 - Bewijslast

 

Artikel 55 - Omkering van de bewijslast

 

Hoofdstuk IV. Bevoegdheden van het gerecht

 

Artikel 56 - De algemene bevoegdheden van het Gerecht

 

Artikel 57 - Gerechtsdeskundigen

 

Artikel 58 - Bescherming van vertrouwelijke informatie

 

Artikel 59 - Bevel tot behoud van bewijsmateriaal

 

Artikel 60 - Bevel tot behoud van bewijsmateriaal en tot bezichtiging

 

Artikel 61 - Bevel tot bevriezing

 

Artikel 62 - Voorlopige en conservatoire maatregelen

 

Artikel 63 - Permanent verbod

 

Artikel 64 - Corrigerende maatregelen in een inbreukprocedure

 

Artikel 65 - Beslissing inzake de geldigheid van een octrooi

 

Artikel 66 - Bevoegdheden van het Gerecht inzake beslissingen van het Europees Octrooibureau

 

Artikel 67 - Bevoegdheid de verstrekking van informatie te gelasten

 

Artikel 68 - Toekenning van schadevergoeding

 

Artikel 69 - Proceskosten

Artikel 70 - Griffierechten

 

Artikel 71 - Rechtsbijstand

 

Artikel 72 - Verjaring

 

Hoofdstuk V. Beroep


Artikel 73 - Beroep

Artikel 74 - Gevolgen van het beroep

 
Artikel 75 - Beslissing op beroep en terugverwijzing

 

Hoofdstuk VI. Beslissingen


Artikel 76 - Grondslag voor beslissingen en recht te worden gehoord

Artikel 77 - Vormvoorschriften

Artikel 78 - Beslissingen van het Gerecht en afwijkende meningen

Artikel 79 - Schikking

Artikel 80 - Openbaarmaking van beslissingen

Artikel 81 - Herziening

Artikel 82 - Tenuitvoerlegging van beslissingen en bevelen

 

 

Deel IV - Overgangsbepalingen

Artikel 83 - Overgangsregeling  

 

 

Deel V - Slotbepalingen

Artikel 84 - Ondertekening, bekrachtiging en toetreding

Artikel 85 - Taken van de depositaris

Artikel 86 - Duur van de overeenkomst

Artikel 87 - Herziening

Artikel 88 - Talen van de overeenkomst

Artikel 89 - Inwerkingtreding

Bijlage I - Statuut van het Eengemaakt Octrooigerecht

 

Bijlage II - Verdeling van zaken binnen de centrale afdeling

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.