Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elk land kan deze Akte opzeggen door kennisgeving aan de Directeur-Generaal. Deze opzegging houdt tevens in de opzegging van de voorafgaande Akte(n) van deze Overeenkomst die het land dat opzegging doet van deze Akte heeft bekrachtigd of waartoe het is toegetreden en werkt slechts ten opzichte van het land dat heeft opgezegd; de Overeenkomst blijft van kracht en uitvoerbaar ten opzichte van de andere landen van de bijzondere Unie.

 

2. De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum waarop de Directeur-Generaal de kennisgeving heeft ontvangen.

 

3. De bevoegdheid tot opzegging, bedoeld in dit artikel, kan door een land niet worden uitgeoefend:.voor het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen van de datum waarop het een land van de bijzondere Unie is geworden.