Artikel 9

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Elk der landen van de bijzondere Unie dat deze Akte heeft ondertekend, kan haar bekrachtigen en, zo het deze niet heeft ondertekend, daartoe toetreden.

 

2. Elk land dat geen lid is van de bijzondere Unie doch partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom kan tot deze Akte toetreden en daardoor lid worden van de bijzondere Unie.

 

3. De akten van bekrachtiging en van toetreding worden nedergelegd bij de Directeur-Generaal.

 

4.

a) Deze Akte treedt in werking drie maanden nadat aan de beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

i) zes of meer landen hebben hun akten van bekrachtiging of toetreding nedergelegd;

ii) ten minste drie van deze landen zijn, op de datum waarop deze Akte voor ondertekening wordt opengesteld, landen van de bijzondere Unie.

b) De in letter a) bedoelde inwerkingtreding geldt voor de landen die ten minste drie maanden voor deze inwerkingtreding hun akte van bekrachtiging of toetreding hebben nedergelegd.

c) Voor elk land dat niet valt onder het bepaalde in letter b) treedt deze Akte in werking drie maanden na de datum waarop de Directeur-Generaal kennisgeving heeft gedaan van deze bekrachtiging of toetreding, tenzij in de akte van bekrachtiging of toetreding een latere datum is aangegeven. In dat geval treedt deze Akte voor dat land in werking op de aldus aangegeven datum.

 

5. Bekrachtiging of toetreding houdt van rechtswege in toetreding tot alle bepalingen en toelating tot alle voordelen in deze Akte vastgelegd.

 

6. Na de inwerkingtreding van deze Akte kan een land geen voorafgaande Akte van deze Overeenkomst bekrachtigen of daartoe toetreden.