Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Voor de eerste vijf landen die een akte van bekrachtiging of van toetreding hebben nedergelegd, treedt deze Overeenkomst in werking drie maanden na de nederlegging van de vijfde akte van bekrachtiging of van toetreding.

 

2. Voor ieder ander land dan dat waarvoor de Overeenkomst in werking is getreden overeenkomstig het eerste lid, treedt deze Overeenkomst in werking drie maanden na de datum waarop zijn bekrachtiging of zijn toetreding door de Directeur-Generaal is medegedeeld, tenzij in de akte van bekrachtiging of van toetreding een latere datum is vermeld. In dit laatste geval treedt voor het betrokken land deze Overeenkomst in werking op de aldus aangegeven datum.

 

3. Bekrachtiging of toetreding houdt van rechtswege in aanvaarding van alle bepalingen en toelating tot alle voordelen in deze Overeenkomst vastgelegd.