Regel 10

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Inhoud van het verzoek]

a. Een Verdragsluitende Partij kan verlangen dat het verzoek om aantekening van een licentie krachtens artikel 17, eerste lid, alle of enkele van de volgende gegevens of bestanddelen bevat:

i. de naam en het adres van de rechthebbende;

ii. wanneer de rechthebbende een gemachtigde heeft, de naam en het adres van deze gemachtigde;

iii. wanneer de rechthebbende domicilie heeft gekozen, dit gekozen domicilie;

iv. de naam en het adres van de licentiehouder;

v. wanneer de licentiehouder een gemachtigde heeft, de naam en het adres van deze gemachtigde;

vi. wanneer de licentiehouder domicilie heeft gekozen, dit gekozen domicilie;

vii. de naam van een Staat waarvan de licentiehouder onderdaan is, indien hij/zij onderdaan van een Staat is, de naam van de Staat waarin de licentiehouder zijn/haar woonplaats heeft, indien van toepassing, en de naam van een Staat waarin de licentiehouder een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft, indien van toepassing;

viii. wanneer de licentiehouder een rechtspersoon is, de rechtsvorm daarvan en de Staat en, indien van toepassing, het gebiedsdeel van die Staat naar het recht waarvan deze rechtspersoon is opgericht;

ix. het nummer van de inschrijving van het merk dat het voorwerp van de licentie is;

x. de namen van de waren en/of diensten waarvoor de licentie is verleend, gerangschikt volgens de klassen van de Classificatie van Nice, waarbij iedere soort van waren wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse van deze classificatie waartoe deze waren of diensten behoren, en weergegeven in de volgorde van de klassen van genoemde classificatie;

xi. of het een exclusieve, niet-exclusieve of sole licence betreft;

xii. wanneer van toepassing, dat de licentie betrekking heeft op slechts een deel van het grondgebied waarop de inschrijving van toepassing is, tezamen met een expliciete aanduiding van dat deel van het grondgebied;

xiii. de duur van de licentie.

b. Een Verdragsluitende Partij kan verlangen dat het verzoek om wijziging of doorhaling van de aantekening van een licentie krachtens artikel 18, eerste lid, alle of enkele van de volgende gegevens of bestanddelen bevat:

i. de in punt i tot en met ix van onderdeel a genoemde gegevens;

ii. wanneer de wijziging of doorhaling van een van de in onderdeel a genoemde gegevens of bestanddelen betreft, de aard en reikwijdte van de wijziging of doorhaling die dient te worden aangetekend.


2. [Ondersteunende documenten voor de aantekening van een licentie]

a. Een Verdragsluitende Partij kan verlangen dat het verzoek om aantekening van een licentie, naar keuze van de verzoekende partij, vergezeld gaat van ofwel:

i. een uittreksel uit de licentieovereenkomst waaruit de partijen en de in licentie gegeven rechten blijken, voor eensluidend met het origineel gewaarmerkt door een notaris of enige andere overheidsinstantie; ofwel

ii. een niet-gewaarmerkte licentieverklaring waarvan de inhoud overeenkomt met het in het Reglement voorziene formulier voor een licentieverklaring, ondertekend door zowel de rechthebbende als de licentiehouder.

b. Een Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een mederechthebbende die geen partij is bij de licentieovereenkomst zijn uitdrukkelijke toestemming voor de licentie verleent in een door hem ondertekend document.


3. [Ondersteunende documenten voor wijziging van een aantekening van een licentie]

a. Een Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een verzoek om wijziging van de aantekening van een licentie naar keuze van de verzoekende partij vergezeld gaat van ofwel:

i. documenten ter onderbouwing van de verzochte wijziging van de aantekening van de licentie; ofwel

ii. een niet-gewaarmerkte verklaring van wijziging van de licentie waarvan de inhoud overeenkomt met het in het Reglement voorziene formulier voor een verklaring van wijziging van een licentie, ondertekend door zowel de rechthebbende als de licentiehouder.

b. Een Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een mederechthebbende die geen partij is bij de licentieovereenkomst zijn uitdrukkelijke toestemming voor de wijziging van de licentie verleent in een door hem ondertekend document.


4. [Ondersteunende documenten voor doorhaling van een aantekening van een licentie] Een Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een verzoek om doorhaling van de aantekening van een licentie naar keuze van de verzoekende partij vergezeld gaat van ofwel:

i. documenten ter onderbouwing van de verzochte doorhaling van de aantekening van de licentie; ofwel

ii. een niet-gewaarmerkte verklaring van doorhaling van de licentie waarvan de inhoud overeenkomt met het in het Reglement voorziene formulier voor een verklaring van doorhaling van een licentie, ondertekend door zowel de rechthebbende als de licentiehouder.