Artikel 102c

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 102a is artikel 102a van overeenkomstige toepassing op octrooiaanvragen waarop de artikelen 29A tot en met 29F van de Rijksoctrooiwet van toepassing zijn, met dien verstande dat:
a. de Octrooiraad besluit tot verlening van het octrooi door het plaatsen van een gedateerde aantekening op de aanvrage, doch dat de inschrijving van de octrooiaanvrage in het octrooiregister en de verlening van het octrooi worden opgeschort, en

b. de artikelen 41 tot en met 45 op die octrooiaanvragen van overeenkomstige toepassing zijn.


2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op artikel 102b.