Rijksoctrooiwet

Print this page

***LET OP: Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 van toepassing***

 

Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien

 

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – [Definities] 

 

Artikel 2 – [Voor octrooi vatbare uitvindingen]

 

Artikel 2a – [Biologisch materiaal]

 

Artikel 3 – [Niet vatbaar voor octrooi]

 

Artikel 4 – [Nieuwheid]

 

Artikel 5 – [Correctie stand van de techniek]  

 

Artikel 6 – [Uitvinderswerkzaamheid]

 

Artikel 7 – [Vatbaar voor toepassing op gebied van de nijverheid]

 

Artikel 8 – [Vermoeden dat aanvrager uitvinder is] 

 

Artikel 9 – [Recht van voorrang]

 

Artikel 10 – [Ontbreken rechtsgevolg]
 

Artikel 11 – [Ontleende aanvrage]

 

Artikel 12 – [Uitvinding in dienstbetrekking e.d.]
 

Artikel 13 – [Gezamenlijke uitvinding]

 

Artikel 14 – [Naamsvermelding uitvinder]

 

 

Hoofdstuk 2 - Behandeling van octrooiaanvragen

 

§ 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 15 – [Bureau]

 

Artikel 16 – [Termijnen bij sluiting bureau]

 

Artikel 17 – [Ontvangend bureau voor Samenwerkingsverdrag]

 

Artikel 18 – [Aanwijzing Samenwerkingsverdrag]

 

Artikel 19 – [Octrooiregister]

 

Artikel 20 – [Blad]

 

Artikel 21 – [Kennisneming stukken aanvrage]

 

Artikel 22 – [AMvB]

 

Artikel 23 – [Herstel in vorige toestand]

 

§ 1a. Octrooigemachtigden


Artikel 23a – [Register octrooigemachtigden]

 

Artikel 23b – [Optreden als gemachtigde]
 

Artikel 23c – [Examencommissie]

 

Artikel 23d – [Orde van octrooigemachtigden]

 

Artikel 23e – [Bestuur orde]
 

Artikel 23f – [Raad van Toezicht] 
 

Artikel 23g – [Onverenigbaar lidmaatschap]

 

Artikel 23h – [Huishoudelijk reglement - Gedragsregels]

 

Artikel 23i – [Ministeriële goedkeuring]
 

Artikel 23j – [Begroting]
 

Artikel 23k - [Inlichtingen aan Minister]

 

Artikel 23l – [Vergadering]
 

Artikel 23m – [Schorsing octrooigemachtigde]

 

Artikel 23n – [Zorgvuldigheid octrooigemachtigde]

 

Artikel 23o – [Klacht tegen octrooigemachtigde]
 

Artikel 23p – [Behandeling klacht]
 

Artikel 23q – [Verzet]
 

Artikel 23r – [Klacht tegen lid Raad van Toezicht]
 

Artikel 23s – [Procedure Raad van Toezicht]
 

Artikel 23t – [Getuigen en deskundigen]

 

Artikel 23u – [Maatregelen]
 

Artikel 23v – [Beslissing]
 

Artikel 23w – [Beroep]
 

Artikel 23x – [Herziening]
 

Artikel 23y – [Bezwaar]

 

Artikel 23z – [Verslag Minister]

 

§ 2. Verlening 

 

Artikel 24 – [Indiening aanvrage]

  

Artikel 25 – [Beschrijving uitvinding]

 

Artikel 26 – [Vervallen per 20-11-1998]

 

Artikel 27 – [Een uitvinding per aanvrage]

 

Artikel 28 – [Splitsen aanvrage]

 

Artikel 29 – [Datum van indiening]

 

Artikel 30 – [Kennisgeving bureau - gebreken aanvrage]

 

Artikel 31 – [Inschrijving aanvrage]

  

Artikel 32 – [Verzoek om onderzoek stand van de techniek]

 

Artikel 33 – [Vervallen per 05-06-2008]
 

Artikel 34 – [Onderzoek stand van de techniek]
 

Artikel 35 – [Niet uitvoerbaarheid onderzoek]

 

Artikel 36 – [Verlening octrooi]

 

Artikel 37 – [Vervallen per 05-06-2008]

 

Artikel 38 – [Mededelingen inzake octrooi of aanvrage]

 

Artikel 39 – [Rechtsgevolg intrekking aanvrage]

 

§ 3. Geheimhouding van de inhoud van octrooiaanvragen

 

Artikel 40 – [Bekendmaking bureau]

 

Artikel 41 – [Besluit Minister van Defensie]
 

Artikel 42 – [Schadevergoeding aanvrager]

 

Artikel 43 – [Verzoek tot geheimhouding door aanvrager]
 

Artikel 44 – [Besluit Minister van Defensie inzake gebruik door Staat]

  

Artikel 45 – [Staat als houder of aanvrager]

 

Artikel 46 – [Europese aanvragen]

Artikel 47 – [Verzoek tot omzetting Europese aanvrage]

 

§ 4. Omgezette Europese octrooiaanvragen

 

Artikel 48 – [Behandeling omgezette Europese aanvrage]

 

 

Hoofdstuk 3 - Bepalingen betreffende Europese octrooien

 

Artikel 49 – [Rechtsgevolg Europese octrooien]
 

Artikel 50 – [Terugwerkende kracht herroeping]

 

Artikel 51 – [Aantekening in octrooiregister]

 

Artikel 51a - [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 

Artikel 52 – [Nederlandse of Engelse vertaling Europese octrooien]

 

Artikel 52a - [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden]

 

Hoofdstuk 4 - Rechtsgevolgen van het octrooi

 

§ 1. Rechten en verplichtingen van de octrooihouder

 

Artikel 53 – [Omvang uitsluitend recht octrooihouder]

  

Artikel 53a – [Omvang octrooi biologisch materiaal]

 

Artikel 53b – [Uitputting octrooi biologisch materiaal]

 

Artikel 53c – [Gebruik biologisch materiaal door landbouwer]
 

Artikel 54 – [Beperking uitsluitend recht]

 

Artikel 55 – [Recht van voorgebruik]
 

Artikel 56 – [Licentie] 

 

Artikel 57 – [Dwanglicenties]

 

Artikel 57a – [Dwanglicentie halfgeleidertechnologie]
 

Artikel 58 – [Verlening dwanglicentie door rechter]
 

Artikel 58a – [Rechtsgevolg dwanglicentie]

 

Artikel 59 – [Dwanglicentie voor Staat]

 

Artikel 60 – [Ontstaan licentie buiten overeenkomst]

 

§ 2. Jaartaks en afstand

 

Artikel 61 – [Jaartaks]

 

Artikel 62 – [Verval van rechtswege]
 

Artikel 63 – [Afstand van octrooi]

 

§ 3. Het octrooi als deel van het vermogen

 

Artikel 64 – [Overdracht en overgang]

 

Artikel 65 – [Levering - derdenwerking]

 

Artikel 66 – [Meerdere rechthebbenden]

 

Artikel 67 – [Pandrecht]

 

Artikel 68 – [Beslag]
  

Artikel 69 – [Verkoop door pandhouder of beslaglegger]

 

§ 4. Handhaving van het octrooi

 

Artikel 70 – [Handhaving - rechtsvorderingen]

 

Artikel 71 – [Redelijke vergoeding na inschrijving aanvrage]

 

Artikel 72 – [Redelijke vergoeding na publikatie Europees octrooi]

 

Artikel 73 – [Indirecte inbreuk]


Artikel 74 – [Continentaal plat]

 

 

Hoofdstuk 5 - Vernietiging en opeising
 

Artikel 75 – [Vernietiging octrooi]

 

Artikel 75a - [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden]

 

Artikel 76 – [Ontvankelijkheid]

 

Artikel 77 – [Samenloop Nederlands octrooi en Europees octrooi met dezelfde uitvinder]

 

Artikel 78 – [Opeising octrooi]

 

Artikel 79 – [Misdrijven]

 

Artikel 79a - [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden]

 

 

Hoofdstuk 6 - Octrooirechtelijke geschillen
 

Artikel 80 – [Exclusive bevoegdheid rechtbank Den Haag]

 

Artikel 81 – [Bestuursrechtelijke bevoegdheid rechtbank Den Haag]

 

Artikel 82 – [Woordvoeren door octrooigemachtigden]

 

Artikel 83 – [Algemene bevoegdheidsregels]

 

Artikel 84 – [Verzoek om advies van het bureau]

 

Artikel 85 – [Procedure]

 

Artikel 86 – [Motivering advies]

 

Artikel 87 – [Inlichtingen en technische adviezen aan rechter]

 

Artikel 88 – [Centrale instantie (rogatoire) commissies]

 

Artikel 89 – [Afschrift rechterlijke uitspraken aan bureau]

 

 

Hoofdstuk 7 - Aanvullende beschermingscertificaten 

 

Artikel 90 – [Definities]

  

Artikel 91 – [Indiening aanvrage]

 

Artikel 92 – [Bewijs betaling]

 

Artikel 93 – [Taal - Mededelingen]

 

Artikel 94 – [Kennisgeving gebreken aanvraag]

 

Artikel 95 – [Jaarlijkse instandhoudingsvergoeding]

 

Artikel 96 – [Publicatie mededelingen – inschrijving in octrooiregister]

 

Artikel 97 – [Vermogensrechtelijke bepalingen]

 

Artikel 98 – [AMvB]

 

 

Hoofdstuk 8 - Bijzondere bepalingen voor Curaçao en Sint Maarten
 

Artikel 99 – [bureau]

 

Artikel 100 – [Aanvragen door inwonenden Nederlandse Antillen]

 

 

Hoofdstuk 9 - Overgangs- en slotbepalingen
 

Artikel 101 – [Verval Rijksoctrooiwet 1910]

 

Artikel 102 – [Overgangsrecht]

 

Artikel 102a – [Overgansgrecht aanvragen]

 

Artikel 102b – [Overgangsrecht openbaarmaking aanvragen]

 

Artikel 102c – [Overgangsrecht]

 

Artikel 102d – [Overgangsrecht rechtsgevolgen]

 

Artikel 102e – [Herstel in vorige toestand]

 

Artikel 102f – [Overgangsrecht octrooiregister]

 

Artikel 103 – [Overgangsrecht Europese octrooien]

 

Artikel 104 – [Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

  

Artikel 105 – [Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

 

Artikel 106 – [Bevat wijzigingen in andere regelgeving] 
 

Artikel 107 – [Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

 

Artikel 108 – [Overgangsrecht licenties]

 

Artikel 109 – [Overgangsrecht stand van de techniek]

 

Artikel 110 – [Uitvoeringsregeling bij AMvB

 

Artikel 111 – [Inwerkingtreding]

 

Artikel 112 – [Titel]

 

Artikel 113 – [Verbindend voor Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba]

 

Artikel 114 – [Overgangsrecht bij beeindiging bureau]

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl. Titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.