Artikel 67

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een akte en werkt tegenover derden eerst  wanneer de akte door het bureau in het octrooiregister is ingeschreven.


2.  De pandhouder is verplicht in een door hem ondertekende verklaring, bij het bureau ter inschrijving in te zenden, woonplaats te kiezen te ‘s-Gravenhage. Indien die keuze niet is gedaan, geldt het bureau als gekozen woonplaats.


3.  Bedingen in de pandakte betreffende na inschrijving te verlenen licenties gelden van het ogenblik af, dat zij in het octrooiregister zijn aangetekend, ook tegenover derden. Bedingen betreffende vergoedingen voor licenties die op het ogenblik van de inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover de houder van de licentie na aanzegging aan deze bij deurwaardersexploit.


4.  Akten, waaruit blijkt, dat het pandrecht heeft opgehouden te bestaan of krachteloos is geworden, worden door het bureau in het octrooiregister ingeschreven.


5. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over de aanvraag tot inschrijving van een pandrecht.