Artikel 23e

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De algemene vergadering van de orde kiest uit haar midden een bestuur dat de dagelijkse leiding heeft over de orde en dat gerechtigd is tot het verrichten van daden van beheer en beschikking met betrekking tot het vermogen van de orde.


2. De leden van het bestuur treden om de twee jaar af. Zij zijn terstond herkiesbaar.


3. Het bestuur van de orde bestaat uit ten hoogste negen leden. De algemene vergadering van de orde wijst uit deze leden de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur aan.


4. De voorzitter of de secretaris van het bestuur vertegenwoordigt de orde in en buiten rechte.