Artikel 23f

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De algemene vergadering van de orde kiest een raad van toezicht die aanvragen om opgenomen te worden in het register van octrooigemachtigden beoordeelt, die toezicht houdt op de wijze waarop octrooigemachtigden hun beroep uitoefenen en die belast is met tuchtrechtspraak in eerste aanleg.


2. De leden van de raad van toezicht treden om de twee jaar af. Zij zijn terstond herkiesbaar.


3. De raad van toezicht van de orde bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden.


4. De voorzitter van de raad van toezicht is een jurist die op voordracht van de algemene vergadering van de orde wordt benoemd door Onze Minister. De algemene vergadering van de orde wijst de secretaris van de raad van toezicht aan uit de leden van de raad.