Artikel 23g

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap of het plaatsvervangend lidmaatschap van de raad van toezicht.


2. Het bestuur ontheft een lid of plaatsvervangend lid van de raad van toezicht van zijn

functie, indien het lid of plaatsvervangend lid:
a. vanwege ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;
b. uitgeschreven is uit het register van octrooigemachtigden;
c. in staat van faillissement is verklaard, onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is verklaard of onder curatele is gesteld;
d. zich in voorlopige hechtenis bevindt;
e. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij een dergelijke uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft.