Rome II - Verordening

Print this page

 

Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ( Rome II )

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 

Artikel 2 - Niet-contractuele verbintenissen

 

Artikel 3 - Universeel karakter

 

 

Hoofdstuk II - Onrechtmatige daad

 

Artikel 4 - Algemene regel

Artikel 5 - Productaansprakelijkheid

Artikel 6 - Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken

 

Artikel 7 - Milieuschade

Artikel 8 - Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten

Artikel 9 - Collectieve actie bij arbeidsconflicten

 

 

Hoofdstuk III - Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele aansprakelijkheid

Artikel 10 - Ongerechtvaardigde verrijking

Artikel 11 - Zaakwaarneming

Artikel 12 - Precontractuele aansprakelijkheid

Artikel 13 - Toepasselijkheid van artikel 8

 

 

Hoofdstuk IV - Rechtskeuze door de partijen

Artikel 14 - Rechtskeuze door de partijen 

 

 

Hoofdstuk V - Gemeenschappelijke regels
 

Artikel 15 - Werkingssfeer van het toepasselijke recht

 

Artikel 16 - Bepalingen van bijzonder dwingend recht

Artikel 17 - Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

Artikel 18 - Rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon

Artikel 19 - Subrogatie

Artikel 20 - Meervoudige aansprakelijkheid

Artikel 21 - Vorm

Artikel 22 - Bewijs

 

 

Hoofdstuk VI - Overige bepalingen

Artikel 23 - Gelijkstelling met de gewone verblijfplaats

Artikel 24 - Uitsluiting van herverwijzing

Artikel 25 - Staten met meerdere rechtsstelsels

Artikel 26 - Openbare orde van het land van de rechter

Artikel 27 - Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

Artikel 28 - Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten
 

 

Hoofstuk VII - Slotbepalingen
 

Artikel 29 - Lijst van overeenkomsten


Artikel 30 - Herzieningsclausule

Artikel 31 - Temporele toepassing

Artikel 32 - Inwerkingtreding
 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op eur-lex.europa.nl.