Artikel 2

Print this page

1. In deze verordening wordt onder schade verstaan ieder gevolg dat voortvloeit uit onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming of precontractuele aansprakelijkheid.

2. Deze verordening is tevens van toepassing op de niet-contractuele verbintenis die dreigt te ontstaan.

3. In deze verordening wordt mede verstaan onder:
a) schadeveroorzakende gebeurtenis, de schadeveroorzakende gebeurtenis die zich dreigt voor te doen;
b) schade, de schade die dreigt te ontstaan.