Artikel 73

Print this page

Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst mag zo worden uitgelegd:
a. dat daardoor van een Lid wordt verlangd dat dit informatie verstrekt waarvan het de openbaarmaking in strijd acht met zijn wezenlijke veiligheidsbelangen; of
b. dat daardoor een Lid wordt belet over te gaan tot maatregelen die het noodzakelijk acht voor de bescherming van zijn wezenlijke veiligheidsbelangen;
i. met betrekking tot splijtstoffen of de stoffen waaruit zij worden vervaardigd;
ii. met betrekking tot de handel in wapens, munitie en oorlogstuig en tot de handel in andere goederen en materialen die direct of indirect wordt gedreven met het doel een krijgsmacht te bevoorraden;
iii. genomen ten tijde van oorlog of een andere noodsituatie in de internationale betrekkingen; of
c. dat daardoor een Lid wordt belet over te gaan tot maatregelen ingevolge zijn verplichtingen krachtens het Handvest der Verenigde Naties voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid.