TRIPs-Overeenkomst

Print this page

 

Bijlage IC. Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom

 

Considerans

 

Deel I - Algemene bepalingen en grondbeginselen

 

Artikel 1 - Aard en reikwijdte van verplichtingen


Artikel 2 - Verdragen inzake de intellectuele eigendom


Artikel 3 - Nationale behandeling


Artikel 4 - Meestbegunstiging


Artikel 5 - Multilaterale overeenkomsten inzake de verwerving of instandhouding van bescherming


Artikel 6 - Uitputting van rechten

 

Artikel 7 - Doelstellingen

 

Artikel 8 - Beginselen


Deel II - Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom

 

Titel 1 - Auteursrecht en naburige rechten

Artikel 9 - Verhouding tot de Berner Conventie

 

Artikel 10 - Computerprogramma's en verzamelingen van gegevens


Artikel 11 - Rechten inzake verhuur

 

Artikel 12 - Duur der bescherming

 

Artikel 13 - Beperkingen en uitzonderingen

 

Artikel 14 - Bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) en omroeporganisaties
 

 

Titel 2 - Handelsmerken

Artikel 15 - Voor bescherming in aanmerking komende onderwerpen


Artikel 16 - Verleende rechten


Artikel 17 - Uitzonderingen


Artikel 18 - Duur der bescherming


Artikel 19 - Vereiste van gebruik


Artikel 20 - Overige vereisten


Artikel 21 - Verlening van licenties en overdracht
 

 

Titel 3 - Geografische aanduidingen
 

Artikel 22 - Bescherming van geografische aanduidingen


Artikel 23 - Extra bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën


Artikel 24 - Internationale onderhandelingen; uitzonderingen

 


Titel 4 - Tekeningen en modellen van nijverheid 
 

Artikel 25 - Vereisten voor bescherming


Artikel 26 - Bescherming
 

 

Titel 5 - Octrooien
 

Artikel 27 - Octrooieerbare onderwerpen


Artikel 28 - Verleende rechten


Artikel 29 - Aan octrooiaanvragen gestelde voorwaarden


Artikel 30 - Uitzonderingen op verleende rechten

 

Artikel 31 - Ander gebruik zonder toestemming van de houder van het recht

Artikel 31bis

Artikel 32 - Intrekking/Vervallenverklaring


Artikel 33 - Duur der bescherming


Artikel 34 - Octrooien voor werkwijzen: Bewijslast
 

 

Titel 6 - Ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen
 

Artikel 35 - Verhouding tot het IPIC-Verdrag


Artikel 36 - Reikwijdte van de bescherming


Artikel 37 - Handelingen waarvoor de toestemming van de houder van het recht niet is vereist


Artikel 38 - Duur der bescherming
 

 

Titel 7 - Bescherming van niet openbaar gemaakte informatie

Artikel 39 
 

 

Titel 8 - Bestrijding van concurrentiebeperkende gedragingen in contractuele licenties


Artikel 40

 

 

Deel III - Handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom

 

Titel 1 - Algemene verplichtingen

Artikel 41 
 

 

Titel 2 - Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen
 

Artikel 42 - Eerlijke en billijke procedures


Artikel 43 - Bewijsmateriaal


Artikel 44 - Rechtelijke bevelen


Artikel 45 - Schadevergoeding


Artikel 46 - Overige corrigerende maatregelen


Artikel 47 - Recht op informatie


Artikel 48 - Schadeloosstelling van de verweerder


Artikel 49 - Administratieve procedures
 

 

Titel 3 - Voorlopige maatregelen

Artikel 50 
 

 

Titel 4 - Bijzondere vereisten in verband met maatregelen aan de grens [365]

Artikel 51 - Opschorting van het in het vrije verkeer brengen door douane-autoriteiten


Artikel 52 - Verzoekschrift


Artikel 53 - Zekerheid of gelijksoortige waarborg


Artikel 54 - Kennisgeving van opschorting


Artikel 55 - Duur van de opschorting


Artikel 56 - Schadeloosstelling van de importeur en van de eigenaar van de goederen


Artikel 57 - Recht op inspectie en informatie


Artikel 58 - Optreden ambtshalve


Artikel 59 - Corrigerende maatregelen


Artikel 60 - Minimale importen
 

 

Titel 5 - Strafrechtelijke procedures

Artikel 61

 

 

Deel IV - Verwerving en instandhouding van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en daarmede samenhangende procedures tussen partijen

Artikel 62

 

 

Deel V - Voorkoming en beslechting van geschillen

Artikel 63 - Doorzichtigheid


Artikel 64 - Beslechting van geschillen

 

 

Deel VI - Overgangsregelingen

Artikel 65 - Overgangsregelingen


Artikel 66 - Leden die minstontwikkeld land zijn


Artikel 67 - Technische samenwerking

 

 

Deel VII - Institutionele regelingen; slotbepalingen

Artikel 68 - Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom


Artikel 69 - Internationale samenwerking


Artikel 70 - Bescherming van bestaande onderwerpen


Artikel 71 - Toetsing en wijziging


Artikel 72 - Voorbehouden


Artikel 73 - Uitzonderingen op grond van veiligheidsoverwegingen
 


Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl