TRIPs-Overeenkomst

Print this page

 

Bijlage IC. Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom

 

Considerans

 

Deel I - Algemene bepalingen en grondbeginselen

 

Artikel 1 - Aard en reikwijdte van verplichtingen


Artikel 2 - Verdragen inzake de intellectuele eigendom


Artikel 3 - Nationale behandeling


Artikel 4 - Meestbegunstiging


Artikel 5 - Multilaterale overeenkomsten inzake de verwerving of instandhouding van bescherming


Artikel 6 - Uitputting van rechten

 

Artikel 7 - Doelstellingen

 

Artikel 8 - Beginselen


Deel II - Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom

 

Titel 1 - Auteursrecht en naburige rechten

Artikel 9 - Verhouding tot de Berner Conventie

 

Artikel 10 - Computerprogramma's en verzamelingen van gegevens


Artikel 11 - Rechten inzake verhuur

 

Artikel 12 - Duur der bescherming

 

Artikel 13 - Beperkingen en uitzonderingen

 

Artikel 14 - Bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) en omroeporganisaties
 

 

Titel 2 - Handelsmerken

Artikel 15 - Voor bescherming in aanmerking komende onderwerpen


Artikel 16 - Verleende rechten


Artikel 17 - Uitzonderingen


Artikel 18 - Duur der bescherming


Artikel 19 - Vereiste van gebruik


Artikel 20 - Overige vereisten


Artikel 21 - Verlening van licenties en overdracht
 

 

Titel 3 - Geografische aanduidingen
 

Artikel 22 - Bescherming van geografische aanduidingen


Artikel 23 - Extra bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën


Artikel 24 - Internationale onderhandelingen; uitzonderingen

 


Titel 4 - Tekeningen en modellen van nijverheid
 

Artikel 25 - Vereisten voor bescherming


Artikel 26 - Bescherming
 

 

Titel 5 - Octrooien
 

Artikel 27 - Octrooieerbare onderwerpen


Artikel 28 - Verleende rechten


Artikel 29 - Aan octrooiaanvragen gestelde voorwaarden


Artikel 30 - Uitzonderingen op verleende rechten

 

Artikel 31 - Ander gebruik zonder toestemming van de houder van het recht

Artikel 31bis

Artikel 32 - Intrekking/Vervallenverklaring


Artikel 33 - Duur der bescherming


Artikel 34 - Octrooien voor werkwijzen: Bewijslast
 

 

Titel 6 - Ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen
 

Artikel 35 - Verhouding tot het IPIC-Verdrag


Artikel 36 - Reikwijdte van de bescherming


Artikel 37 - Handelingen waarvoor de toestemming van de houder van het recht niet is vereist


Artikel 38 - Duur der bescherming
 

 

Titel 7 - Bescherming van niet openbaar gemaakte informatie

Artikel 39

 

 

Titel 8 - Bestrijding van concurrentiebeperkende gedragingen in contractuele licenties


Artikel 40

 

 

Deel III - Handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom

 

Titel 1 - Algemene verplichtingen

Artikel 41

 

 

Titel 2 - Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen
 

Artikel 42 - Eerlijke en billijke procedures


Artikel 43 - Bewijsmateriaal


Artikel 44 - Rechtelijke bevelen


Artikel 45 - Schadevergoeding


Artikel 46 - Overige corrigerende maatregelen


Artikel 47 - Recht op informatie


Artikel 48 - Schadeloosstelling van de verweerder


Artikel 49 - Administratieve procedures
 

 

Titel 3 - Voorlopige maatregelen

Artikel 50

 

 

Titel 4 - Bijzondere vereisten in verband met maatregelen aan de grens [365]

Artikel 51 - Opschorting van het in het vrije verkeer brengen door douane-autoriteiten


Artikel 52 - Verzoekschrift


Artikel 53 - Zekerheid of gelijksoortige waarborg


Artikel 54 - Kennisgeving van opschorting


Artikel 55 - Duur van de opschorting


Artikel 56 - Schadeloosstelling van de importeur en van de eigenaar van de goederen


Artikel 57 - Recht op inspectie en informatie


Artikel 58 - Optreden ambtshalve


Artikel 59 - Corrigerende maatregelen


Artikel 60 - Minimale importen
 

 

Titel 5 - Strafrechtelijke procedures

Artikel 61

 

 

Deel IV - Verwerving en instandhouding van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom en daarmede samenhangende procedures tussen partijen

Artikel 62

 

 

Deel V - Voorkoming en beslechting van geschillen

Artikel 63 - Doorzichtigheid


Artikel 64 - Beslechting van geschillen

 

 

Deel VI - Overgangsregelingen

Artikel 65 - Overgangsregelingen


Artikel 66 - Leden die minstontwikkeld land zijn


Artikel 67 - Technische samenwerking

 

 

Deel VII - Institutionele regelingen; slotbepalingen

Artikel 68 - Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom


Artikel 69 - Internationale samenwerking


Artikel 70 - Bescherming van bestaande onderwerpen


Artikel 71 - Toetsing en wijziging


Artikel 72 - Voorbehouden


Artikel 73 - Uitzonderingen op grond van veiligheidsoverwegingen

[365] Wanneer een Lid alle controles op het vervoer van goederen over zijn grens met een ander Lid waarmede het deel uitmaakt van een douaneunie heeft afgeschaft, wordt van dat Lid niet verlangd dat het de bepalingen van deze Titel aan die grens toepast.


Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl